Onderhoudsvoorwaarden

ONDERHOUDSVOORWAARDEN Portal Analyzer

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten tot onderhoud op programmatuur door the Right Direction.

1.2 Uitsluitend deze onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op de in artikel 1.1 genoemde aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden.

1.3 Iedere afwijking of wijziging van deze onderhoudsvoorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van the Right Direction en geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor deze afwijkende voorwaarden zijn gemaakt.

1.4 In het geval dat enige bepaling van deze onderhoudsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of anderszins niet bindend, blijven de overige bepalingen van deze onderhouds-voorwaarden onverkort van kracht.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van the Right Direction geschieden geheel vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst tot onderhoud van programmatuur komt tot stand op het moment, waarop door the Right Direction de opdracht schriftelijk is aanvaard, dan wel door the Right Direction met de uitvoering van de onderhoudsovereenkomst is begonnen.

3 Software onderhoud

3.1 Het programmatuur onderhoud kan het volgende omvatten: – het leveren van gebruiksondersteuning via telefonische ondersteuning tijdens kantooruren – het verhelpen van storingen betreffende de correcte werking van de programmatuur – het uitbrengen van nieuwe versies van de programmatuur en van de bijbehorende documentatie – Zorgdragen dat het product na evt. upgrades van onderliggende software (ESRI-suite) beschikbaar blijft.

3.2 In aanvulling op in artikel 3.1 genoemde onderdelen van het onderhoud kan in overleg met de Gebruikers besloten worden verdere aanpassingen in de programmatuur door te voeren. Daarbij geldt: – Aanpassingen worden gedefinieerd in samenspraak met Gebruikers.

3.3 Gebruikers kunnen desgewenst met the Right Direction in overleg treden om aanpassingen in de programmatuur te realiseren specifiek voor de eigen organisatie (of evt. een aantal organisaties). The Right Direction zal een marktconform voorstel uitbrengen voor de kosten die gemoeid gaan met het realiseren van deze aanpassingen, inclusief de evt. extra onderhoudskosten om de Gebruiker-specifieke aanpassingen mee te nemen in volgende versies. De specifieke aanpassingen zullen alleen beschikbaar komen voor de opdrachtgevende organisatie(s).

3.4 Indien the Right Direction vaststelt dat de programmatuur een fout bevat, zal de enige verplichting van the Right Direction zijn dat zij in redelijkheid alles doet om de fout te corrigeren of een andere oplossing aan Gebruiker te bieden. The Right Direction kan Gebruiker een kopie van de gecorrigeerde programmatuur ter hand stellen (of van het defecte gedeelte) of de levering van een nieuwe versie van de programmatuur in het vooruitzicht stellen, waarin de fout is gecorrigeerd, of naar keuze van the Right Direction, on-site ondersteuning bieden.

3.5 The Right Direction levert diensten op het gebied van het programmatuur onderhoud aan één locatie binnen de organisatie van de Gebruiker. The Right Direction kan bij installatie indien gewenst op basis van nacalculatie ondersteuning verlenen.

4 Versies

4.1 Onder versies wordt verstaan de nieuwe releases van de programmatuur met bijbehorende documentatie die the Right Direction, indien de overeenkomst dit omvat, ter beschikking stelt aan Gebruiker.

4.2 De nieuwe versies kunnen omvatten: – correcties op de programmatuur en de bijbehorende documentatie, die door the Right Direction zijn hersteld en/of; – verbeteringen in de programmatuur die een uitbreiding kunnen zijn voor de wijze waarop functies kunnen worden gebruikt en/of; – wijzigingen die verband houden met het onderhoud van de compatibiliteit van de programmatuur in relatie tot de besturingssysteem en geïntegreerde standaard programmatuur.

4.3 Indien the Right Direction bij Gebruiker een nieuwe versie van de programmatuur levert, krijgt Gebruiker automatisch het gebruiksrecht voor deze nieuwe versie mits zijn gebruiksrecht nog niet verlopen is.

5 Foutrapportage/procedures

5.1 Foutmeldingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op de laatste versies van de programmatuur welke niet ouder zijn dan de termijnen zoals in artikel 6 staan vermeld.

5.2 Indien Gebruiker aan the Right Direction een fout in de programmatuur meldt, zal Gebruiker aan the Right Direction een gedetailleerde omschrijving geven of een reproduceerbare fout. The Right Direction zal de feiten en omstandigheden die met de geconstateerde fout in verband staan onderzoeken en Gebruiker zal volledig meewerken aan het door the Right Direction in te stellen onderzoek.

6 Verplichtingen Gebruiker

6.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de installatie en de implementatie van de nieuwe versie en een eventuele vereiste dataconversie zo spoedig mogelijk nadat the Right Direction de nieuwe versie ter beschikking heeft gesteld, geschiedt. Opdrachtgever zal een nieuwe versie van de programmatuur binnen twaalf maanden installeren in verband met het streven naar een optimale functionaliteit van de programmatuur en compatibiliteit met de overige programmatuur. Indien de nieuwe versie niet binnen twaalf maanden wordt geïnstalleerd zal de Gebruiker samen met the Right Direction een plan opstellen over de te nemen stappen om te komen tot de installatie van de nieuwe versie.

6.2 Indien Gebruiker niet voldoet aan het vereiste in gevolge artikel 6.1 heeft the Right Direction het recht om na twaalf maanden na vrijgave van de nieuwe versie het onderhoud op de voorafgaande versie te staken.

6.3 Ten einde voor software onderhoud en/of het herstellen van fouten de juiste activiteiten te kunnen uitvoeren zal de gebruiker door the Right Direction voldoende toegang tot de systemen verlenen om deze activiteiten uit te voeren.

7 Compatibiliteit

7.1 The Right Direction garandeert niet de compatibiliteit van de programmatuur en de nieuwe versies daarvan met de apparatuur, het besturingssysteem en/of andere programmatuur.

7.2 Om de compatibiliteit met de programmatuur zoveel mogelijk na te streven, dient Gebruiker, indien hij wenst over te gaan tot implementatie van andere systeem- en/of applicatieprogrammatuur of wenst over te gaan tot uitbreidingen en/of modificaties op de apparatuur of aanvullende apparatuur, van te voren met the Right Direction hierover in overleg te treden.

7.3 Indien Gebruiker nalaat aan het in artikel 7.2 gestelde te voldoen, heeft the Right Direction het recht de onderhoudsovereenkomst tussentijds te beëindigen en/of de voorwaarden daarvan te wijzigen.

8 Prijzen en tarieven

8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

8.2 Alle tarieven zijn mede gebaseerd op het ten tijde van het tekenen van de overeenkomst geldende peil van lonen en prijzen, waaronder het peil van salarissen en sociale lasten, kosten van materialen en reis- en verblijfkosten. The Right Direction is gerechtigd om, indien zich kostprijsverhogende factoren voordoen, de onderhoudsprijzen en tarieven te wijzigen. Tariefwijzigingen zullen uitsluitend per 1 januari plaatsvinden en worden voor de ingangsdatum door the Right Direction schriftelijk aan Gebruiker medegedeeld.

8.3 The Right Direction heeft eveneens het recht de prijzen en tarieven voor het programmatuuronderhoud te verhogen indien Gebruiker de apparatuur en/of de programmatuur verplaatst naar een nieuwe of andere locatie, en dit leidt tot een toename van de kosten voor uitvoering van het onderhoud door the Right Direction.

9 Betaling

9.1 De totale kosten voor het programmatuuronderhoud, waaronder mede verstaan de kosten voor de abonnementen op de media en documentatie, zullen per jaar bij vooruitbetaling worden gefactureerd.

9.2 De betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 20 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting.

9.3 Indien Gebruiker één of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Gebruiker vanaf de vervaldatum aan the Right Direction de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen.

10 Geheimhouding

10.1 The Right Direction verbindt zich alle redelijke wijze te nemen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle bedrijfsgegevens van Gebruiker bij uitvoering van werkzaamheden.

10.2 Ten aanzien van de door partijen als vertrouwelijk aangegeven gegevens die- in welke vorm dan ook bij een van de partijen of in bewaring zijn gegeven, verbinden zij zich:

10.3 a) de gegevens die door Gebruiker aan the Right Direction overhandigd worden, mogen niet voor eventuele commerciële en of andere doeleinden gebruikt worden; b) de gegevens dienen niet langer in het bezit te zijn van the Right Direction dan voor overeengekomen werkzaamheden, waarna de gegevens retour gaan naar rechthebbende, dan wel na gekregen toestemming worden vernietigd. c) de nodige acties te ondernemen voor een veilige berging van de aangeleverde gegevens.

10.4 Indien the Right Direction gegevens verstrekt van Gebruiker aan derden, zal zij haar relatie dezelfde rechten ten aanzien van geheimhouding en beveiliging overleggen en waarborgen. Partijen zullen geheimhouding betrachten en daarbij alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard.

11 Onderhoudstijden

11.1 The Right Direction zal telefonische verzoeken van Gebruiker om onderhoud accepteren tussen 8.30 uur en 17.30 uur van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van landelijk of plaatselijk erkende feestdagen.

12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Het is Gebruiker niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van the Right Direction, de programmatuur en de nieuwe versie daarvan geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse-engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere programmatuur, te kopiëren, te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, daarin variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan krachtens de wet.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien the Right Direction er niet in slaagt binnen een redelijke termijn een door haar bevestigde fout in de programmatuur te corrigeren of op te lossen, heeft Gebruiker het recht de onderhoudsovereenkomst te beëindigen. The Right Direction zal alsdan het door Gebruiker voor het programmatuur onderhoud en de bijbehorende abonnementen op documentatie en media, met betrekking tot die specifieke programmatuur betaalde bedrag over de maand waarin het programmatuur onderhoud is beëindigd en de daarop volgende maanden onmiddellijk terug betalen aan Gebruiker.

13.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van the Right Direction jegens Gebruiker voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van the Right Direction.

13.3 Indien en voor zover er op the Right Direction enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,= per schade toebrengende gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

14 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

14.1 The Right Direction is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

14.2 Indien the Right Direction door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft the Right Direction het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, of wel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat aan Gebruiker een recht op schadevergoeding toekomt.

15 Duur van de overeenkomst

15.1 Het onderhoudscontract wordt geacht te zijn aangegaan voor de termijn van een volledig kalenderjaar.

15.2 De duur van de overeenkomst zal automatisch en stilzwijgend met 1 (één) jaar worden verlengd, tenzij een van beide partijen de andere partij 1 maand voor het verlopen van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte stelt dat deze partij het onderhoudscontract niet wenst te verlengen.

16 Opschorting en ontbinding

16.1 Indien Gebruiker één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en na een deugdelijke ingebrekestelling binnen redelijke termijn nog niet nakomt, is the Right Direction gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de onderhoudsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan the Right Direction toekomende rechten.

16.2 The Right Direction kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met Gebruiker te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Gebruiker door middel van een aangetekend schrijven met directe ingang ontbinden, indien Gebruiker niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, indien Gebruiker insolvent wordt, indien het faillissement van Gebruiker wordt aangevraagd of indien Gebruiker zijn bedrijf staakt en/of beslag onder Gebruiker wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de door the Right Direction gehanteerde onderhoudsvoorwaarden, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of die daarmee samenhangen, zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in Den Haag. Tevens is van toepassing het Minitrial reglement van deze stichting. Dit artikel laat onverlet het recht van partijen om te kiezen voor de door de wet bevoegde rechter.